Privacybeleid:

Privacy:
Gezondheidspraktijk Linda Wille – Privacyverklaring

 

Bij het verlenen van onze diensten in de gezondheidspraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via email, telefonisch of op andere wijze

 

Persoonsgegevens

De gezondheidspraktijk verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

 

Doeleinden

De gezondheidspraktijk verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk begeleidingstraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Uitvoeren van medische analyses (EMB test)
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals plannen van afspraken;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Informatievooziening, o.a. nieuwsbrieven
 • Promotie / marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het begeleidingstraject.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hierna genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden: administratieve assistent, laboratorium voor het uitvoeren van bloedanalyse, financieel administratiekantoor. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Omdat onze gezondheidspraktijk geen binding heeft met organisaties buiten de EER, kunnen uw persoonsgegevens niet buiten de EER worden verwerkt.

 

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen door middel van:

 • Documenten: in afgesloten kasten
 • Computerbestanden: op beveiligde computers; tevens worden backups opgeslagen op een beveiligde, versleutelde methode.

 

Profilering

Van de informatie die over u wordt verzameld worden gezondheidsanalyses gemaakt. Dit doen wij om u adviezen te geven om uw gezondheid op peil te houden en/of te verbeteren.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 10 dagen een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@gezondheidspraktijklinda.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-aug-2022.